31 Maret 2024 - Ps. Paul Pitoy

1 Korintus 15:17-23 TB

Ulangan 16:16 TB

Berdoa dan Berpengharapan

Matius 24:3-6 TB, Matius 24:35-39, 42 TB

Lukas 21:34-36 TB

Amsal 4:23 TB (Amsal 4:23 BIMK)

Markus 7:20-23 TB

Pelajaran dari kehidupan 3 (tiga) raja yang pertama di Israel:

 1. Raja Saul dan Bangsa Filistin (1 Samuel 13:5-14 TB)
  Raja Saul dan Bangsa Amalek (1 Samuel 15:1-35)

 2. Raja Daud, membawa tabut perjanjian ke Yerusalem
  Dari Kriyat Yaerim rumah Obed Edom -> Yerusalem (1 Tawarikh 13,15&16)
  1 Tawarikh 16:1-4 TB
  Apa yang raja Daud lakukan ialah dengan sepenuh hati melakukan semua kehendak Tuhan.
  Inilah hukum yang tertinggi/terutama adalah syarat utama di dalam pembangunan Kemah Daud.
  Matius 22:34-40 TB, Lukas 10:25-28, Markus 12:28-34

  Tuhan berfirman:
  Aku telah mendapat Daud seorang yang berkenan dihati-Ku dan melakukan semua kehendak-Ku. (Kisah Para Rasul 13:21-23 TB)
  Pembangunan kembali kemah Daud (Kisah Para Rasul 15:16-18 TB; Amos 9:11)

 3. Raja Salomo (1 Raja-Raja 11:1-6)
  2 Tawarikh 16:9 TB, 2 Chronicles 16:9 NIV
  Karena hanya bagi orang yang murni hatinya akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya (Only for those have pure heart will see Lord Jesus face to face in His glory).
  Matius 5:8 TB
  1 Yohanes 3:1-3 TB